Wyniki działań Policji - służb ponadnormatywnych w naszej dzielnicy za miesiąc lipiec 2022 .
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
(obszar MPZP 54-40 ul. Sportowa)
Badanie mieszkańców Niewiadomia
 Fundacja Art Group już niedługo ruszy z nowym projektem dla mieszkańców Niewiadomia, ale najpierw mają do zrobienia ankietę, która dotyczy postaw mieszkańców Niewiadomia w zakresie partycypacji społecznej. Wyniki realizowanego badania zostaną wykorzystane do opracowania nowej formuły angażowania mieszkańców w podejmowanie decyzji na poziomie dzielnicy. Badanie ma charakter anonimowy, a wyniki zostaną opracowane w sposób zbiorczy.
Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie odpadów komunalnych.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.