Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla obszaru MPZP 54-17.
Wyniki działań prewencyjnych służb ponadnormatywnych Policji w dzielnicy Niewiadom w m-cu wrześniu 2020.